ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Kik Your Skin Huidcoach

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kik Your Skin en een klant waarop Kik Your Skin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Kik Your Skin

Kik Your Skin zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De klant zorgt dat er juiste informatie die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling verteld wordt.
Bij onvolledig of onjuiste informatie, gekregen door de klant, is Kik Your Skin niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

Kik Your Skin zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Kik Your Skin melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Kik Your Skin het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

Wanneer de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, zal de verloren tijd ingekort worden op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
Bij verhinderen door overmacht, zijn bovenstaande verplichtingen niet geldig. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Kik Your Skin vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Zodra de betaling niet voltooid is, dient de klant deze betaling binnen veertien dagen na factuurdatum op het aangegeven bankrekeningnummer van Kik Your Skin te voldoen.
Bij kuurbehandelingen, dient het totale bedrag bij de eerste behandeling volledig te voldaan.

5. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Kik Your Skin vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Kik Your Skin neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Kik Your Skin behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Kik Your Skin zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Kik Your Skin is niet aansprakelijk voor schade in welke aard dan ook voor onvolledig of onjuiste informatie (hierbij te denken aan: medicatiegebruik, lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden en vrije tijdsbesteding) die verkregen is door de klant.
Kik Your Skin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant meegenomen heeft naar de salon. Tevens is Kik Your Skin niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (hierbij te denken aan een allergie of andere pathologiëen van welke aard dan ook).

8. Garantie

Kik Your Skin geeft de klant één week (7 dagen) garantie op afgenomen behandelingen en gekochte producten. De klant is op de hoogte gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of bepaalde producten. Na sommige behandelingen kan de huid een reactie geven, de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht voor de behandeling.

Deze garantie vervalt wanneer:

·       De klant het product of het gebruik hiervan niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft opgevolgd

·       De klant andere producten heeft gebruikt dan de schoonheidsspecialiste heeft geadviseerd

·       De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd

·       De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Klachten

Wanneer de klant over een behandeling en/of een product niet tevreden is moet dit binnen 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan Kik Your Skin.
Kik Your Skin zal de klacht binnen 5 werkdagen verwerken en beantwoorden via het e-mailadres of telefoonnummer dat geregistreerd is.
Indien de klacht over de behandeling gegrond is, zal Kik Your Skin de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien een klacht over een product gegrond is, zal Kik Your Skin het aankoopbedrag van het product, gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
Indien Kik Your Skin en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een wetgever of mediator.

10. Beschadiging & diefstal

Kik Your Skin heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Kik Your Skin meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kik Your Skin het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Kik Your Skin en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De meest actuele versie is te vinden op de website Kik Your Skin
Van toepassing is de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold van tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Scroll naar boven
Wij bestaan sinds 2014 | Dé huidcoach van Middelburg en omgeving | Onze klanten waarderen ons met ⭐⭐⭐⭐⭐ | Maak online een afspraak of bel ons op 06 4167 4606
This is default text for notification bar